7th July 2020

SWEDEN CELEBRATES THEIR NATIONAL FLAG DAY ON 6 JUNE

 

SWEDEN CELEBRATES THEIR NATIONAL FLAG DAY ON 6 JUNE

Flaggan är Sveriges nationalsymbol och har sina anor från medeltidens korståg där färgade korsbanér användes som fälttecken i krigsföringen. Först på 1550-talet fick den blågula tvärskurna flaggan sin form med inspiration från Dannebrogen och riksvapnets gyllene tre kronor, som ger den mellanblå och guldgula färgskalan.

I den första flagglagen 1906 fastställdes proportioner och färgskalor samt rätten att föra tretungad flagga, med infogat riksvapen eller befälstecken, för kungahuset och krigsmakten. Den 6 juni firas Svenska flaggans dag tillika Sveriges nationaldag och då hålls även flaggfester, där Konungen överlämnar flaggor till förtjänta personer och nya medborgare.

Flaggan symboliserar medborgerliga rättigheter, samvetsfrihet, tryckfrihet och säkerhet till person och egendom men har tyvärr också under senare tid används i nationalistiska sammanhang.

Regeringen har fastställt 16 allmänna flaggdagar som i regel inträffar vid större helgdagar och kunglig födelsedag samt FN- och Nobeldagen. Flaggan är en aktad symbol som hissas vid dagsljusets utbrott och halas vid mörkrets inbrott. Därtill finns även ceremoniella regler om hur flaggan ska vikas och bäras efter halning.

——————————————————————————————————————————————————-

The Swedish flag is Sweden’s national symbol and has its origins in the medieval crusades, when colourful banners with crosses were flown as standards on the battlefield. Later, in the 1550s, the blue and yellow rectangular flag acquired its modern design, inspired by the Danish ‘Dannebrog’ and the three golden crowns on the national coat of arms (from which the mid-blue and gold colour scheme stems).

 

In 1906, the first Flag Act established the proportions and colours, as well as the right of the Royal Family and the armed forces to fly the triple-tailed flag with the national coat of arms or distinguishing military pennant respectively incorporated. Sweden’s Flag Day, and National Day, is celebrated on 6 June, and the celebrations include flag ceremonies at which the King presents flags to deserving individuals and new Swedish citizens.

 

The flag symbolises civil rights, freedom of conscience, freedom of the press and the safety of life and property, but in recent times it has sadly also been used in nationalistic contexts. The Government has established 16 public flag days, which take place on major holidays and royal birthdays, as well as United Nations Day and the day of the Nobel Award Ceremony. The flag is an esteemed symbol that is raised at dawn and lowered at dusk. There are also ceremonial rules governing how the flag should be folded and carried once it has been lowered.

Close Panel